fidea psychologen

Wat wij doen

Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel ‘relatie- en gezinstherapie’ genoemd hoewel deze laatste term niet helemaal de lading dekt. Bij systeemtherapie gaat het niet alleen om het verminderen van relatieproblemen in echtpaar- of gezinsverband, maar dat u ook minder last hebt van uw psychische klachten of persoonlijkheidsproblemen.

Wat wordt verstaan onder systemen?
De term ‘systeem’ duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Hiermee wordt bedoeld: de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale leefsystemen: thuis, op school of in ons werk hebben we contact met andere mensen. Met sommige mensen hebben we oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een intensieve of intieme relatie.

“Gezinssysteem” – “echtpaarsysteem”
Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Met onze ouders, broers en zussen hebben we een belangrijke band. Soms ook met grootouders of andere familie. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: de eigen partner en eventuele kinderen spelen een grote rol in ons leven.

Uitgangspunten en werkwijze
Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf; de leefsituatie en relaties (het leefsysteem) hebben invloed hierop en daarbij speelt de sociale-, relationele- en culturele context altijd een rol. Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving en binnen een bepaalde context. De systeemtherapeut onderzoekt met u welke invloed omgevingsfactoren (zoals werk, school, buurt, religie en cultuur) hebben op het probleem en op alle betrokken. Ook onderzoekt de systeemtherapeut met u, wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen en kan hij belangrijke anderen bij de therapie betrekken - vaak zijn dit de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, of bijv. leerkrachten, vrienden. Daarnaast houdt de systeemtherapeut ook rekening met eventuele belangrijke afwezigen. De systeemtherapeut zal problemen/klachten altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen; hij focust op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, op de manier waarop zij interactiepatronen hebben ontwikkeld en vanuit hun relationele context betekenis geven aan hun klachten.

Wanneer systeemtherapie?
Iedereen heeft in zijn of haar leefsysteem te maken met spanningen en problemen. De problemen kunnen vooral liggen in de relationele sfeer, hetzij tussen partners, hetzij tussen ouder(s) en kind(-eren). Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij het leven, bijvoorbeeld bij de geboorte van kinderen of wanneer de kinderen uit huis gaan en het gezin in een nieuwe fase komt. Als de problemen in een leefsysteem ernstig zijn of lang duren, dan kunnen zij de draagkracht van één of meer gezinsleden te boven gaan en kunnen er psychische klachten of problematisch gedrag ontstaan. Andersom kan het ook zijn, dat psychische klachten leiden tot spanningen en problemen in het leefsysteem. Daarnaast kan persoonlijkheidsproblematiek een onderliggende rol spelen bij de ontwikkeling of de in stand houding van problemen of klachten. Systeemtherapie kan geïndiceerd worden voor de behandeling van psychische klachten of (persoonlijkheids-) problemen als er samenhang is (of vermoed word) tussen de klachten en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem.

Systeemtherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van psychotherapie.

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden