fidea psychologen

Privacystatement

Fidea Psychologen, gevestigd te Woudenberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52854256, verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet in werking getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ons privacybeleid is hierop afgestemd.

Wij realiseren ons dat we als ggz-praktijk veel gevoelige informatie verwerken. We doen dit om u zo goed mogelijk te helpen. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Dit privacystatement beschrijft hoe wij omgaan met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Ook geven we aan welke rechten u hebt.

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Fidea Psychologen persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan een van de praktijklocaties van Fidea Psychologen;
 • bezoekers van de website www.fidea-psychologen.nl;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die contact opnemen met Fidea Psychologen of van wie Fidea Psychologen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers. 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Fidea Psychologen verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • met toestemming van betrokkene worden gemaakt en tijdelijk worden opgeslagen zoals video-of geluidsopnames tijdens sessies;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Fidea Psychologen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Doeleinden verwerking 

Fidea Psychologen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de website www.fidea-psychologen.nl;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

4. Rechtsgrond

Fidea Psychologen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers 

Fidea Psychologen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Fidea Psychologen persoonsgegevens verwerken. Fidea Psychologen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Fidea Psychologen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Fidea Psychologen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld

7. Doorgifte buiten de EER 

Fidea Psychologen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Fidea Psychologen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens 

Fidea Psychologen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Fidea Psychologen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

Fidea Psychologen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.fidea-psychologen.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Fidea Psychologen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Fidea Psychologen door een e-mailbericht te sturen naar info@fidea-psychologen.nl. 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Fidea Psychologen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Fidea Psychologen door een e-mailbericht te sturen naar info@fidea-psychologen.nl of door gebruik te maken van het contactformulier. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

Contactformulier Vragen? (033) 202 2093

Onze aanpak naar herstel

Een intake aangevuld met psychodiagnostiek voor een doeltreffend hulpaanbod

1 aanmelden
2 intakegesprek
3 behandeling
Stap 1: Aanmelden